getdate()"); $visit_id = mssql_fetch_array($visit_query_id); if(session_is_registered("reg_user_id") && session_is_registered("reg_visit_id")) mssql_query("UPDATE VISIT SET user_id=$reg_user_id WHERE id=$reg_visit_id AND user_id=0"); // uprava z nezaregistrovaneho na zaregistrovaneho if(!mssql_num_rows($visit_query_id)) // je-li to navsteva z dane IP adresy po vice nez ip_timeoutu ci poprve { mssql_query("INSERT INTO VISIT VALUES(getdate(), ".(session_is_registered("reg_user_id") ? $reg_user_id:"0").", '$REMOTE_ADDR', '$HTTP_USER_AGENT')"); // pridani navstevy $identity_id = mssql_query("SELECT @@IDENTITY"); $identity = mssql_fetch_array($identity_id); @session_register("reg_visit_id"); $reg_visit_id = $identity[0]; } if(!isset($file)) // nenastaven soubor k inkluzi $file = $content[0]["file"]; $content_index = max(find_index($content, $file, "file"), 0); // NASTAVENI $content_index OW $menu_index = 0; $i = 0; while($i <= $content_index) { //strpos - Vrací číselnou pozici prvního výskytu needle v řetězci haystack. //pak je potreba uzit === ci !== OW //strpos ( string haystack, string needle [, int offset] ) if(strpos($content[$i]["lang"], $locale) !== false) $menu_index++; // URCENI $MENU_INDEX OW $i++; } if(isset($content[$content_index]["right"]) && !has_rights($content[$content_index]["right"], 0)) // nemam prava k sekci $content_index = 0; $file = $content[$content_index]["file"]; $subid_arr = array(); if(isset($content[$content_index]["submenu"])): // pokud existuje k dane sekci podsekce $submenu_content = &$content[$content_index]["submenu"]; if(isset($subid)) //splneno je-li zadana podnabidka { $subid_arr = explode(".", $subid); //echo "arr2=$subid_arr[2]"; $act_content = &$submenu_content; for($i=0; $i".count($subid_arr)."
"; $subid_arr[$i] = (int)$subid_arr[$i]; // at je subid urcite integer if(($subid_arr[$i] >= count($act_content) || $subid_arr[$i] < 0)) // jestli je subid nastaveno blbe, odnastav { unset($subid_arr[$i]); // echo "odnastaveno subid_arr OW"; } for($i=0, $j=0, $k=0; $i "; echo"
"; require "./left.php"; echo" "; echo" "; echo"
"; require "./navi.php"; echo"
"; //} ?>
Nielsen Admosphere, a.s.  
  animace2 animace    
logo
 
"; ?> " href="http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=Mediaresearch&Image1.x=0&Image1.y=0" target="_blank">   href="https://www.mediaresearch.cz/OnLineHouse/olhMain.aspx?file=" title="">   target="_blank" href="" title="">   href="./main.php?file=" title="" >   "; //konec inlinemenu if(!isset($act_content[$subid_arr[$s]]["submenu"])): break; else : echo"
"; /* vypocet pro odsazeni 3. urovne menu, je zde scitan pocet znaku v menu plus neco pridano za mezery */ $a = $subid_arr[$s]; // jake je to menu v radce /* for ($or=0; $or<$a; $or++): $od+=$delka[$or]; // od 1.8.2007 delka slov menu az do aktivniho if ($s==0) //3 uroven if ($locale == "cs_CZ") $ode = 4*$od+$a*50; else $ode = 4*$od+($a+1)*62; elseif ($s==2) //5 uroven { $ode=$ode+2*$od; } else { if ($locale == "en_US") $nas = $a*100+4*$delka[$a]; else $nas = $a*70+4*$delka[$a]; $ode=4*$od+$nas; //*4 uroven } endfor; */ for ($i=0; $i<$a+1; $i++): $menulong[$z]=$act_content[$i]["cz"]; $z+=$i+1; endfor; $space_separated = implode(" ", $menulong); ?> šipka odkazující na submenu "; //konec inlinemenu druhe rady echo "
"; //konec main echo "
" ; // konec while - nastavovani sub menu OW $query_string = "$indexfile.php?file=$file".(isset($subid_arr) ? "&subid=".join(".",$subid_arr):""); if ($file=="write") include "write.php"; if(isset($subid_arr)): if(file_exists($file = "$fileinc.php")): include_once($file); echo "
"; include "copy.php"; endif; endif; else: include_once("$file.php"); echo "
"; include "copy.php"; echo "
"; endif; ?>